La Messa Manna in onori di Karol Wojtyla - Sassari.tv
FABIDEMMU IN SASSARESU
La Messa Manna in onori di Karol Wojtyla
Missa Manna dumenigga 19 d’abriri a li 10 i la jesgia di Santa Maria di Bellè (Betremme) a Sassari.
DI Fabritziu Dettori
 
 
 
Da dez’anni lu sotziu “Amigos, l’amigghi, di Karol Wojtyla”, orghanizani in onori a Karol Wojtyla una Missa Manna sottu a la bandera di la sardhiddai culturari e linghisthiga. Kisthu eventu, ki si teni dugna abriri, à l’ischopu di turrà gratzie a kisthu cristhianu pa l’imparu di ribiria e di viriddai ki à daddu a l’ommini. Karol Wojtyla, santu da lu 2014, à signaddu lu ministheriu soiu fendi iscì la Jesgia da la Jesgia, abrendisi a la comunicazioni e, tandu, a l’intaressu di tutti. Pa punì in pratiggu kisthu, Eddu dizia, si debi imprià la linga di li poburi punendi afficcu a li diritti di li minorantzi. Cun la figura manna di Giubanni Pauru II, l’orghanizadori di la missa voni, tandu, sinsibirizà la Jesgia a abrissi a kissa sardhiddai linghisthiga pa jumpì a l’impreu di lu sardhu (e di lu sassaresu indì è pussibiri) i la liturgia e i la messa i la normariddai di dugna dì. Siguri ki nisciunu pa kisthu abarà a andà a l’inferru. La Paraura di Paba Wojtyla dizia, pa esenpiu: “[…] i la linga, s’accogli una parthicurari tratta di l’idintiddai di un poburu e di una nazioni. E, in un tzerthu sensu, in edda tzocca lu cori di kistha nazioni, akì i la linga, i la linga propia, s’ipreca lu ki vibi l’anima umana i la cumuniddai di una famiria, di la nazioni, di l’isthoria”. (Tokio, 1981). Kisth’annuntziu l’abia dittu a la nazioni nipponica, ma l’imbasciadda era a tutti l’ommini di la terra. Infatti a Oristhanu, lu 18 di santuaini di lu 1985, sottu a la torra di Marianu II, addabboi ki abia ammintaddu lu gruriosu Giudicaddu d’Aiburia, la regina Elionora e la Carta de Logu, funtumesi lu priamburu di kisthu antiggu codizi giuridicu: “Ad onori de Deus, Onnipotente, et de sa Gloriosa Virgini Santa Maria Mama Sua”. La dì fattu, a Nuaru, dizia: “Vuraristhia cunniscì megliu la linga sardha vosthra pa pudemmi sintunizà veibaimmenti puru cu’ li bozi vosthri, e invucà da Deu cun tutta la passioni di l’animu lu donu di kissa tzivilthai di l’amori, ki lu mondu abà intendi lu bisognu urgenti”.
Si fintza a calche tempu adabà lu sardhu, cumenti dizi l’art. 100 di lu Cuntziriu prenariu sardhu di lu 2001, è ‘sthaddu: “un singurari isthrumentu cumunicatibu di la fedi pa lu poburu nosthru” e, di fattu, parizaddu a la linga latina e itariana pa l’inculturazioni abagnerica, oggi la Jesgia no li dazi più, cumenti sabemmu, kissa impurthantzia, ma, umpari a la puritica di l’Isthaddu, l’à primma “minorizadda” e, dabboi, ischuntzadda. “Ma Karol Wojtyla – dizini l’orghanizadori di kistha initziatiba – “Isthimaba lu sardhu e lu cunsidaraba beddu avveru”. Tandu è propriu pa kisthu ki “Sos Amigos, l’amigghi”, l’abarani a dunà kissa Missa (la di XI) guasi di lu tuttu in sardhu e in sassaresu puru in calche cantu e i lu Babbu Nosthru. Abarani a dà amparu l’ “Assòtziuculturale Pro no Ismentigare, l’ “Associazione corale Amici del canto Sardo” sottu a la diretzioni di Tore Bulla, e l’ “Associazione culturale e folklorica Thathari”. Abarà a uffitzià la messa un “militanti” di la linga sardha di sempri: Padri Raimondu Turtas. 
 
 

© 2017 www.sassari.tv - Tutti i diritti riservati - Cookies Policy - Credits