La “Festha di la linga Sassaresa”, un abbratzu d’amparu - Sassari.tv
FABIDEMMU IN SASSARESU
La “Festha di la linga Sassaresa”, un abbratzu d’amparu
Candu si ditzidi di fà festha vo dì ki i l’aria v’è la firitziddai. E s’orghaniza puru candu s’attoppa a un obiettibu o pa akiddà a uttinillu.
DI Fabritziu Dettori
 
 
 
Candu si ditzidi di fà festha vo dì ki i l’aria v’è la firitziddai. E s’orghaniza puru candu s’attoppa a un obiettibu o pa akiddà a uttinillu. La “festha di la linga sassaresa”, la di dui, vurudda da l’ischora di Santu Giuseppi di Sassari calche dì adabà, s’è tenta pa lu piazeri mannu d’abé ischurani ki i lu fabeddu nosthru so campioni. Li fisthiggiaddi so li pitzinni di la III C e la linga matessi ki ani isthudiaddu, akì kistha è bedda e tanta è la gana d’abbratzalla e prutigilla. In kistha occasioni, l’ischurani ani ammusthraddu parthi di lu programma sassaresu tentu i l’annu d’ischora 2014‐2015. Ani, tandu, arrasgiunaddu di l’ischedi di la didattica, recitaddu puesii, cuntaddu e liggiddu conti, ma sobratuttu, ani fabiddaddu in sassaresu. Pari poggu, ma si cunsideremmu ki ormai kistha è una linga guasi di lu tuttu nigadda a li pitzinni, si cumprendi ki, inveci, è propiu tantu lu ki ani imparaddu di kisthu fabeddu. No debi ciaschà si sutzedi ki s’imbagliani calche paraura, mancarri sasserisizendira cun una “u” o si la ciambani propiu cun una curripundenti itariana. Kisthu si rigisthra, abisumeu, o akì no cunnoscini la paraura, o akì si l’ani immintigadda. Cussì po assé puru i la costhruzioni sintattica. È un fenomenu normari pa eddi ki vibini lu sassaresu in una foimma di biringuismu subordinaddu, lu ki passa pa la linga duminanti, l’itarianu, o lu tardhiu, lu ki s’assimira in eddai ischurasthiga. Lu “code‐mixing”, l’ “immisciu” transitoriu di li codizi di li linghi, ki in dugna modu si prisenta soru i la linga subalterna, so una “istrategia” impriadda pa cumbinà la basa e li bioddi lessicari è ipricà, tandu, una comunicazioni cumpridda. Ammintemmu a kisthu, ki lu vucaburariu di lu sassaresu registhra più di 30miria lemmi. L’impegnu di kisthi pitzinni a imparà lu sassaresu e la famiria matessi di dugnunu d’eddi, ki à apprubaddu in casa kisthu patrimoniu, so l’esenpi ki à bisognu la linga nosthra. Lu ki è impurthanti è propiu kistha cussentzia noba e lu cuntzettu pusitibu ki ani di lu sassaresu. Una realthai k’inzirieggia a fabiddallu. Un gratzie mannu, tandu, a eddi, a l’ischora ki à daddu proba d’assé “ischora bona”e a la masthra Gabriella Oggiano, pa la luzi noba ki so dendi a lu sassaresu. A la festha è arribiddu lu saruddu di Laura Linzmeier, pruffissora di l’isthituddu di linghisthiga romanza di l’universiddai di Regesburg (Ratisbona) e isthudiosa di lu fabeddu nosthru. La lettara, ki prupunimmu a fini arthicuru, ischritta tutta in sassaresu, è ‘sthadda liggidda cun gosu da li pitzinni matessi. Una linga ki eddi ani intesu direttamenti da la bozi d’edda in althri occasioni. A kistha pusitibiddai s’è aggiunta la prisentzia di l’assessora a la cultura di lu Cumuni di Sassari Monica Spanedda ki, atzittendi lu cumbiddu ki kisthi giobani isthudianti l’ani fattu fintzamenta cun un videoclip, à daddu un segnu isthitutzionari di cunsideru impurthanti a kistha linga. I l’assessora s’è visthu la dipunibiriddai umana cu’ li pitzinni e li famiriari d’eddi, sobratuttu candu un’ischurana l’à “incurunadda” cun un carthellu cu’ l’ischritta, “Eu fabeddu lu sassaresu”. La signora Spanedda à daddu amparu a lu ki ani fattu e lu ki ancora abarani a fà li pitzinni cun kistha linga.  La festha s’è cumpridda isdhumbandendi in boru tanti palloncini cururaddi cu’ l’imbasciaddi liaddi a pari, “Evviba la linga sassarese!” e “Fabedda lu sassaresu!”. Vi turremmu gratzie li pitzi’! A l’althr’annu megliu! “Cari pitzinni,  cument'anda? Masthru Fabritziu m’à dittu ki marthi v’abarà a assé la II festha di la linga sassaresa a l’ischora vosthra! È una nutitzia avveru bedda!! Paghisthu vurìa mandavvi un’imbasciadda da la Germania: Soggu propiu cuntenta ki vi sia una festha di la linga sassaresa. E soggu puru umbé invidiosa parchì eiu no possu prisintzià. Soggu curiosa di sabé tuttu di kistha manifesthazioni e di vidé li ritratti e li filmaddi! Kistha festha è assai impurthanti pa fisthiggià la linga sassaresa. Cun kistha initziatiba voi ampareddi a musthrà ki lu sassaresu è una linga bedda e viddari. Lu sassaresu è una linga umbé disthinta da l’althri idiomi fabiddaddi in Sardhigna. Fazi parthi di l'isthoria e di la vidda cotidiana di Sassari e à un varori identiddariu pa la jenti sassaresa. Paghisthu mi aguru ki v’abarà a assé puru una III, una IV, una V …. festha di la lingua sassaresa i lu tempu a vinì. E ipperu ki puru eiu possia prisintzià una dì e turrabi a vidé tutti!! Vi mandu lu saruddu da la Germania e un abbratzu umbé mannu, Laura”.


 
 
 

© 2017 www.sassari.tv - Tutti i diritti riservati - Cookies Policy - Credits