La Brigata Sassari. La trampa manna - Sassari.tv
FABIDEMMU IN SASSARESU
La Brigata Sassari. La trampa manna
Accannu puru lu cuattru di santandria è 'sthadda la di di l'uniddai natziunari e di li fotzi aimmaddi.
DI Fabritziu Dettori
 
 
 
Accannu puru lu cuattru di santandria è ‘sthadda la dì di l’“uniddai natziunari” e di li “fotzi aimmaddi”. Isthituidda i lu 1919 pa tziribrà la “vittoria” (si ciamesi digussì i lu 1922 daboi di “La marcia su Roma”) di la “gherra manna” ki  si pigliesi Trento e Trieste. Funtumadda puru la “cuartha gherra d’indipendentza”, pa calche isthoricu  è ‘sthadda la cumpridda di lu risorgimentu. Una surenniddai impurthanti pa l’itariani. Pa li sardhi, inveci, ca varori à? Lu riferimentu è a kissi cu’ la cussentzia sintzera, no a kissi itarianiccaddi cunvinti  d’assé itariani eddi puru o a kissi ki si bantziggani i la doppia natziunariddai di “abà sardhu e abà itarianu”. Kistha dì è pa lu poburu sardhu l’annibissariu di una ingraugliadda manna: lu dirraschu e l’isthragu di una ginirazioni intrea sottu a la Brigata Sassari.

Tz’ammenta lu sacrifitziu, lu sangu, la morthi e la mutirazioni a indibadda di li giai nosthri pa una terra nemigga ki tz’à catziggaddu sempri anima e coipu. Un poburu curunizaddu, kena cussentzia e kena fotza puritigga, pigliaddu a fotza e minatzaddu da li fusiri di li carabineri: kisthu erami. Li giobani di tandu, s’acciapesini, tutt’indunu, isdhobaddaddi  e in osthaggiu i kissa terra anzena ki abia intaressi e ideari dibessi, ma fintzamenta cuntrari, a kissi di la Sardhigna.
Li sardhi i la Brigata (ma no andani immintiggaddi li di l’althri reggimenti) dibintesini un “coipu ipiziari”, disthintu pa kissa pecuriariddai di atza e attribiu di ghirreri orgogliosi. L’Itaria, umpari a tutti kissi sardhi tzirakeddi, à cumpresu bè ki fisthiggià la Brigata oggi, è utiri a cuntinuà a apparaurà la “braba, unesta e fideri” Sardhigna a l’Itaria. È una “integrazioni” kistha puru. E pari guasi, cumenti la ponini i li rasgioni di festha, ki kissi suldhaddi nosthri erani fintzamenta cuntenti di murì in kissa gherra. La retorica paternalisthigga, di li ki si ponini in pusizioni superiori e ki cuani, a lu matessi tempu, umbè di tratti d’isthoria ki ifauraggieggiani kissa fidelthai funtumadda, offendi la memoria di kissi giobani purthaddi a truvu a lu fronti e li 13.602 atzaddi in tzeru. I lu contu, uffitziari, mancani li “dispersi”. 
L’imboriggu di tandu era kissa puritigga di l’ “ipassiggiadda a Lubiana” e l’esalthazioni di li “varori natziunaristhigghi” itariani ki funtumabani  “bona” , “justha”, e puru “lesthra”, la pruipitiba di la gherra. 
Da lu 1915 kissi sardhi, cunsidaraddi «di ratza maradetta e inferiori» in tempu di pazi, e a pogghi anni da l’isthragu di Itri di lu 1911 ki ammatzesi dezi operai a lu tzikirriu «Morte ai sardegnoli», dibintesini la “legione straniera” di l’Itaria. S’era cumpresu ki, inveci di lassalli ifrabinaddi i l’althri reggimenti, li suldhaddi nosthri dubiani ‘sthà umpari akì «cunniscendi li sardhi si po fà d’eddi lu ki si vo»: curunnellu Armando Tallarigo a LaTribuna. Cun faccia di cannau lu diziani puru.
La firusufia pa fà piurà lu fabori di kissi pitzinni e, ke draghi, falli ruscià foggu, era la ciamadda ki ischumintzaba da la «fierezia di la ratza», a kissa sardhiddai d’assé “ommu”, tandu “balenti”, a l’impreu “uffitziari” di lu sardhu. In una trincea ki abia puru lu significaddu e l’iscopu di fà l’itariani, li sardhi erani «Una etnia postha in concurrentzia cu’ althri»: Michelangelo Pira. So ‘sthaddi famaddi “diauri”, ma li diauri veri erani kissi cabitzoni di la puritigga e di li miritari ki abiani lu cuntrollu assurutu di kissa ki ormai era dibintadda una vera e propia “makina di gherra”. Un inzegnisthu ki funtziunaba bè akì kissi erani «Belluini», «Animaleschi» e «Selvatici» . 
Li “sassarini”, imburumaddi mari, vibiani cun ingenuiddai la cussentzia d’assé “ipiziari”. E è veru, erani propiu digussì, erani, pudimmu dì, super. E erani cussì «eccellenti», ma «aresthi», ki pudiani puru brusgià a lu matzeddu. E sigumenti erani “ipiziari”, l’era nigaddu fintzamenta lu ciambu di la dibisa e lu turnu di sutha, lu riposu. Kistha era l’usantzia.  
E, abesumeu,  è paghisthu puru ki, cumenti Emilio Lussu e Alfredo Graziani tistimuniesini, purthesi più di una voltha kissi suldhaddi a ivulthassi contru a li superiori in gradu. Ma kissi rimpeddi, “l’insubordinazioni”, di siguru abiani fintzamenta una vena “anticuntinentari” e “antimonarkica”, si nisciunu ridiscisi a falli cantà lu «Cunservet Deus su re» in onori a Vittorio Emanuele III. Era disisthimaddu mari kissu ischabuettu, tantu è ki una dì, prisintendisi a eddi a falli visita, l’abiani pigliaddu a «bozi e a tzikirrii tirriosi» e aggiummai no n’iscia a carabattesu puru.  La fidelthai a la “patria” era, di fattu, un’invintzioni tutta itariana. Pa li giai nosthri v’era soru d’andà a l’attaccu e “dosi” a fruscha di cognac pa falli insasthatanà lu sangu in cumbattimentu.
L’abarani a ciamà  «intrepidi», «valorosi» e «eroi», ma, a gherra cumpridda, finisi la paristhoria puru e li sardhi cuntinuesini a assé kissa «ratza maradetta» di sempri. Lu sacrifitziu, a indibadda, « Pro fagher s’Italia distruttu ant sa Sardigna itrea», si po sintetizà i la turradda ki ammintaba Leonardo Motzo: «E la Brigata l’ha sempre coglionata: invece del riposo le fan fare l’avanzata!».
No si po più punì a un’ara lu fattu ki kissi suldhaddi so ‘sthaddi vittimi di una trampa manna. Si da una parthi, infatti, li giai nosthri erani «eroi pieni d’energia; baldi, incrollabili e stupefacenti» pa fassi ammatza pa li lacani anzeni, da l’altra, candu da operai rivendicabani lu matessi salariu e li matessi diritti di li colleghi “cuntinentari” in Sardhigna, erani appundaraddi da lu ratzismu itarianu. Li kisthioni ki ni pisabani li cabitzoni furistheri erani ki: «L’operaio sardo non è neppure di molto rendimento in quanto riguarda la massa di lavoro prestata, soprattutto per le condizioni fisiche depresse e in parte anche per difetto di energia. Il rendimento del lavoro sardo è circa il 60 per cento di quello continentale. […] di rivelarsi le più spiccate particolarità psicologiche, è buono d’indole, ma debole di volontà. Normalmente presenta instabilità. Vengono a provare lo scarso rendimento del lavoro sardo le differenze di salario riscontratesi nelle stesse miniere tra continentali e sardi [ li “cuntinentari” pigliabani lu doppiu]. Questo perché ci troviamo di fronte ad una massa ancora primitiva». Da  l’ “Atti della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla condizione degli operai delle miniere della Sardegna. 1911”. Una usantzia kistha puru, ki parò no tzi fazia (e no tzi fazi) itariani di “serie B”. No. Akì, in dugna modu, noi no semmu itariani propiu pa nudda! Noi semmu una curunia di l’Itaria.
Abia rasgioni la bonanima di Frantziscu Masala, «Nois sardos, cando semus bios, semus totu malos. S’unicu sardu bonu est su sardu mortu». 
Li millari di midagli ki li mutiraddi e invariddi s’appuntabani a pittorra, o kissi ki s’appuntabani li parenti custhrinti, «no erani frueddi e no daziani fruttu», cumenti ischribesi Raimondo Carta Raspi. Erani e so ancora lu simburu di la curunizazioni forthi itariana di una Brigata, di un poburu, ki ancora è aisittendi justhizia. 

A fabiddà di la Brigata Sassari è sempri un arrischiu: si toccani li sintiddi di la jenti di kissu ki è assibisthaddu ke un erementu gruriosu di sardhiddai. 
Li «Dimonios» so li ki, i lu 1994, primma di li leggi 26 e 482, ani tentu un sardhu “uffitziari” i l’innu “sardistha”, ma cu’ lu pritzisaddu di cantà «Pro s’onore de s’Italia e de Sardigna». A la fini, puru la Brigata pa isisthì e assé atzittadda, ke tutti li cosi itariani in Sardhigna, à la netzessiddai, ancora oggi, di ligittimassi sardha i l’allisthridda soia. 

 
 
 

© 2017 www.sassari.tv - Tutti i diritti riservati - Cookies Policy - Credits