Li cuattru mori? Conservet Deus su re! - Sassari.tv
FABIDEMMU IN SASSARESU
Li cuattru mori? Conservet Deus su re!
La bandera di li cuattru mori acciappa l'impreu soiu i l'attributzioni di sardhiddai ki la jenti dazi a tanti eventi: i la puritigga, i lu sport e althru ancora. È una manera di dikiarà: «Eu soggu sardhu!»
DI Fabritziu Dettori
 
 
 

La bandera di li cuattru mori acciappa l’impreu soiu i l’attributzioni di sardhiddai ki la jenti dazi a tanti eventi: i la puritigga, i lu sport e althru ancora. È una manera di dikiarà: «Eu soggu sardhu!», ma ki no vo dì, pa li più ki l’ivintureggiani, «Eu no soggu itarianu!». È, pa cumprinditzi, la manifesthazioni di lu mudellu puramenti autonomisthiggu e di una sardhiddai generica di prisintassi: nudda di riburutziunariu. Un poggu cumenti dizia lu Partito sardo d’Azione di tandu: “Prima sardi e poi italiani”. Insomma, cun kistha bandera l’Isthaddu Itarianu po drummì a sonnu isgiolthu.

La bandera è, o dubaristhia assé, lu rissori di un poburu ki l’imprea ke una fiara ki fabedda d’eddu cu’ l’isthoria d’eddu. Li cuattru mori so l’isthoria di li ki tz’ani occupaddu e isthratzaddu cu’ lu sangu l’indipendentzia a parthì da kissu maradettu Regnum Sardiniae, invintaddu e daddu a la Curona d’Aragona da Paba Bonifacio VIII i lu 1297.

Era la bandera ki ammatzaba l’ommini e li femmini di la resisthentzia natziunaristha d’Aiburia e ki fazia isciabi l’antigghi nosthri, fintzamenta li pitzinni, i li dumíni di la Catarunia e d’Aragona.

Infattu a l’ischunfitta di lu poburu sardhu a Sanluri i lu 1409 e di la vendua di lu Judicaddu i lu 1420, alienaddu da lu sardhu-anzenu Guglielmu III di Narbona-Bas a Fernando I de Antequera, kissi facci nieddi ischabitzaddi, incuadraddi i la crozi di Sant Jordi, so ‘sthaddi imposthi a tutta la Sardhigna. Santu Giogli era lu ki abia aggiuddaddu Preddu I a vintzì li mori i la gherra di lu 1096 a Alcoraz e ki, da santu prutittori d’Aragona e di la Catarunia e cumandanti di l’eserciti di kisthi Paesi, è ‘sthaddu inniggiaddu a la victoria contr’a li sardhi in Sa Batalla di lu 1409.

I 1720 li “mori”, a lu passaggiu di propieddai da lu Regnu Sardhu a lu Ducato di Savoia, passesini pa ridoriu a lu ki dibintesi lu Regno sardo-piemontese. Cumenti cassisia po cumprindì, no ani mai rapprisintaddu lu poburu sardhu, ma l’isthituzioni curuniari anzeni ki si so sobraposthi materiaimenti sobra lu cabbu e l’anima di li sardhi. Parò, ca à lu duberi di purthà e dì la viriddai ipreca digussì: “Ormai tutti i sardi si riconoscono in quella bandiera e non ha senso cambiarla”. Un mutibu pritzisu a lu ki intindià calche annu adabà: “Non ha più senso proporre il sardo:ormai tutti parliamo e capiamo l’italiano”.

Ma si li sardhi si dazini cuidaddu pa abé un’identiddai linghisthigga cumenti si tocca, akì no fazini la matessi rasgioni cu’ la bandera? È diffitziri: manca la cussentzia isthorigga puru in ca dubaristhia abella. L’isthoria di la Nazioni Sardha è un’isthoria cuadda da ginnirazioni e no v’è, a lu cuntrariu di la Cossigga o di l’Euskadi, una traimmissioni in famiria ki la contia di babbu, o di mamma, a figlioru o a figliora.

A dà amparu a li cuattru mori so puru, abbaidda a vidé, kissi anti-indipendentisthi ki ricunnoscini a kisth’isthemma la cuntinuiddai isthorigga e l’unificazioni cu’ l’Itaria. Eu, candu era pitzinnu miritanti di lu F.I.S. (Fruntene pro s’indipendentzia de sa Sardinia), ma kena sabé nudda di lu passaddu meu, punia li cuattru mori in dugna loggu. È basthaddu liggì un libru d’isthoria sardha pa cumprindì ki kissi cabbi sigaddi erani l’invessu di lu ki vuria eu: l’indipendentzia di la terra mea.

Si, daboi, liggimmu cument’è ki kissa bandera aragunesa pa iscioberu modernu, era lu 1950, è dibintadda “sardha”, tz’abaremmu a abizà ki a lu gubennu di la Regioni fintzamenta li più sardhisthi erani brabi lealisthi itariani. Bastha dì, kena tiralla a la longa, ki l’uniggu ki ni cumprindia d’isthoria sardha era lu prufissori Antonio Era di lu P.N.M.. Sassaresu d’aduzioni, aiperthu di ‘sthoria di lu dirittu, era docenti in dibessi unibessiddai d’Itaria. In kissa turritana jumpesi i lu1932 pa dà imparu d’isthoria di l’isthituzioni giuridigghi e ecomimighi di la Sardhigna. Soru kisth’ommu fabiddesi a fabori di l’Aiburu di l’Aiburia. Una bandera ki li patrioti sardhi judicari isthimabani e ki pa edda desini sangu e vidda.

Li cuattru mori, di lu Gloria a s’istendardu, lu primma innu (1844) di lu Regnu sardhu-piemuntesu e di lu Conservet Deus su re, erani i li dibisi, i li banderi e i li simburi ki appundarabani li sardhi. E cassisia po pigliassi l’appentu di figgiurà l’isthoria cronorogiga di l’Italia dei cento anni del secolo XIX , di Alfredo Comandini, pa vidé ki la bandera “sardha” è ‘sthadda, in più di un’occasioni, la mamma amparadora di la gherra d’indipendentzia di l’Itaria primma di l’invintzioni di lu tricurori i lu 1848.

Abà la situazioni ki dazi incresciu è di vidé in Sa die de sa Sardhigna, dì ki ammenta candu li sardhi lu 28 di abriri 1794 tz’abiani bugaddu a fora tutti li piemontesi da la terra nosthra, indipendentisthi, natziunaristhi e identitari, ivinturà propiu la bandera aragunesa ki kissi itariani abiani fattu d’eddi. Li patriotti sardhi di kissu tempu riburutziunariu, infatti, no l’ani mai trattadda akì kissi cuattru mori erani la bandera di li nimigghi piemontesi. E è propiu paghisthu ki Frantzischu Sanna Corda e Frantzischu Cilocco candu occupesini la Torra di Lungoni, era lu 1802, ni l’abiani fatta buggà.

A doru mannu si sighi a imprià kissa bandera, sutrattiba di l’isthoria sardha, kena punì afficcu ki è irrippitosa di kissi patrioti antigghi ki la cumbattesini. Li sardhi isciabi, ancora cu’ lu jubari e la caddena, so ralligraddi di kiss’abaunzu ki lu paddronu l’à lagaddu.

Vurimmu jumpì a l’indipendentzia? O abé un minimu di suvraniddai? Tandu si debi di cumprindì ki kena cussentzia isthorigga no s’apponta a loggu. No si po cuntinuà a dà attaccu a l’Isthaddu itarianu ki tzi cua l’isthoria nosthra e ki no tzi la poni i li libri d’ischora, candu so li matessi sardhi e l’indipendentisthi ki, di fattu, la so cuendi. Li cuattru mori contani l’isthoria di l’althri, l’Aiburu di l’Aiburia l’isthoria di li sardhi. Abesumeu nascisi cu’ l’Istaddu ki rapprisintaba jà da lu 900 d.C.. Di siguru, dizini l’isthorigghi, è ‘sthaddu impriaddu i li primmi anni di lu 1200 fintza a lu 1420, ma cu’ la Carta de Logu, a rapprisintallu, fintza a lu 1827. L’Isthaddu d’Aiburia tz’à daddu indipendentzia e libarthai pa 520 anni. E è ‘sthadda un’isthoria manna e gruriosa e tzi sevvi pa cunniscitzi e sabé di sitzeru ca semmu.


 

 
 
 

© 2017 www.sassari.tv - Tutti i diritti riservati - Cookies Policy - Credits