Doddore Meloni, lu lioni cumbattenti - Sassari.tv
FABIDEMMU IN SASSARESU
Doddore Meloni, lu lioni cumbattenti
Candu ti mori un amiggu è diffitziri a isthà ratziunari, ipeziaimenti candu kisthu era un patriotu puru. E tandu lu pinniccu è kissu di tzirchà li parauri justhi pa difinillu in tutta la passona soia.
DI Fabritziu Dettori
 
 
 

Candu ti mori un amiggu è diffitziri a isthà ratziunari, ipeziaimenti candu kisthu era un patriotu puru. E tandu lu pinniccu è kissu di tzirchà li parauri justhi pa difinillu in tutta la passona soia. Pa Doddore, Salvatore Meloni, una paraura basthà: Ommu. I lu signifiggu sardhu, un Varenti. L’abiami inteivisthaddu un poggareddu d’anni adabà pa “Il Sassarese – Questa Sardegna” e l’abiami ciamaddu “Il vecchio leone dell’indipendentismo”. Kissu “Vecciu” no era tantu pa l’eddai, ma akì abiami inzisthaddu pa lu ki era: un sabiu. Doddore, e no vi saristhia mancu bisognu di dillu, era un patriotu cumbattenti coerenti i lu pratiggu, no in asthrattu. Da candu abia turraddu a ischumintzà la cumbatta puritigga (2008), li leader di l’althri mubimenti o parthiddi, inveci di dalli amparu, l’abiani “battisgiaddu” dizendi ki lu soiu era un “indipendentismu folkloristhiggu” ki fazia più mari ki bè a la causa. Lu leaderismu di tzerthi passoni, ki saristhia giusthu ciamalli “separatisthi” inveci ki “indipendentisthi”, è un muitzummu a ischumbattu di la frigura di Doddore. A la morthi soia no si contani tutti li “cori kirivraddi” ki no ani pissaddu mancu una paraura i l’ulthima cumbatta soia, di kisthu ulthimu iscioperu di la fammi e di la seddi. L’indipendentismu in Sardhigna à falliddu, akì si kisthu mubimentu no à vuruddu dibintzà a Doddore da l’Istaddu itarianu no à più rasgioni di isisthì. Kissi orghanizazioni, cagliendisi a la mudda, o fendisi intindì soru cun una imbasciadda, si so fatti comprizi di l’ “Isthaddu assassinu”. Dubaristhiani isciuglissi pa dà un sensu a lu ki so. L’indipendentismu debi assè rifundaddu pa abè una legittimazioni noba, akì cumenti si so cumpurthaddi so soru un esenpiu, lu turremmu a dì, di cumpritziddai cun kiss’Istaddu itarianu, funtumaddu “nimiggu”. Meloni era la viddariddai dinamica noba e cuntreta ki era dendi un’ischutzuradda a un’indipendentismu cristhallizaddu e, a doru mannu, fora da l’intaressu e da lu sintiddu di la jenti e da ca ancora s’intendi poburu.

Eddu, ki à pigliaddu l’esenpiu di Bobby Sands, lu sabia ki li sardhi no erani l’irlandesi, ma lu duberi soiu di indipendentistha cumbattenti era di gherrà contru a l’Itaria e contru a l’Isthaddu kena tiralla a la longa. À vintu? À pessu? Lu tempu tzi l’abarà a dì. Doddore calchuraba tuttu. La soia, infatti, no è una cumbatta ki s’è accabbadda cu’ la morthi soia. Ca cunniscià a eddu e l’isthoria soia, sabia di la serieddai e la coerentzia e di cantu era atzuddu i li ditzisioni ki pigliaba. La justhizia l’à presu candu s’era cunsignendi a edda pa “reati fiscari”, era lu 28 d’abriri di accannu. L’ultimi parauri soi a li sardhi: «Indipendentzia e bastha!», tzikirriaddi ivinturendi kissa bandera di li 4 mori i lu mentri ki l’omini di l’Isthaddu, li carabbineri, l’erani arristhendi. Ma mancu kissa ciamadda e mancu kissa bandera funtumadda “sardha”, so ridisciddi a fà pisà li passoni di l’orghanizazioni “indipendentisthi” e a falli immubì contru a l’ “Isthaddu curuniaristha” e, abà, “assassinu”. Varghogna sardha di l’annu 2017.

Ca era Doddore? Doddore, è lu ki à ischumintzaddu l’indipendentismu cumbattenti, era lu masthru di li giobani militanti indipendentisthi di l’anni ottanta, ipeziaimenti lu di lu FIS. Ma cosa ni poni sabè li “separatisthi” d’abà di lu ki era Doddore?! Mancarri ki surridia sempri, candu ghirraba lu fazia pa gherrà e no tantu pa dì. Cosa ni poni sabè, e lu turremmu a dì, kissi “separatisthi”, ki si dazini cuiddaddu lesthri lesthri pa li patrioti di li poburi anzeni ke li baski, paresthinesi e cossì, ki no ani di siguru bisognu di l’amparu d’eddi, ma ani posthu a dibanda a Doddore? Di kisth’ommu, e lu cuntinuemmu a dì: OMMU, cunnoscini li sacrifitzi soi pa l’esercitziu di lu dirittu di li sardhi a l’impreu di la linga sardha, a lu dirittu a la libarthai di la Sardhigna? Si oggi la cussentzia natziunari e linghisthigga s’è fendi manna, è gratzie a l’impegnu mannu soiu sobratuttu. A ca dizia ki Doddore era “confuso”, ki la puritigga soia era a la maccunatza, ammintemmu di candu era prisgiuneri puritiggu i lu 1982: interrogaddu da la justhizia, kena avvucaddu, aprittaddu pa tzincu dì e cuattru notti e tentu in isuramentu pa nobi mesi. L’accusabani di terrorismu, ki punià bombi. Ma li bombi era l’Isthaddu matessi a davviri, erani kissi di la linga pruibidda, di l’isthoria nosthra cuadda, di la gherra ki fazia (e fazi) i la terra di Sardhigna i li basi miritari, cu’ la disoccupazioni, cu’ lu ratzismu. Pa kisthu terrorismu d’Istaddu, pa kisthu genocidiu di lu poburu sardhu, Doddore si dibintzesi e ischumintzesi l’iscioperu di la fammi, era lu triura di lu 1982. Tandu era un giganti d’ommu di 105 kiri ki daboi di cuattru mesi e cuattordhizi dì d’iscioperu di la fammi, era arribiddu a pisanni sessantazincu, pirdhendi cuaranta kiri di pesu. Era murendi akì vuria assé interrogaddu in sardhu e lu dirittu di ripundì in sardhu e tandu un prutzessu i la linga nosthra. L’ani tentu in vidda cu’ li frebu contru a la vuruntai soia. A immubissi pa eddu, torra li miritanti di lu F.I.S e di Sardigna e Libertade andendi in giru pa la terra nostra a fà cumitzi e manifestazioni. Era murendi pa la linga nosthra, ammintemmuziru. Pa eddu li giornari internatziunari faziani iscì arthicuri, inogghi soru kissi alternativi fabiddabani d’eddu, mentri kissi “uffitziari” un tunciu dugna tantu. Pa eddu abiani fattu la ciamadda Ugo Dessy, Fabrizio de Andrè, Dario Fo e tanti althri. Maria Isabella Puggioni di lu Partidu radicale ischribesi: «L’iscioperu di la fammi di Salvatore Meloni è una di kissi atzioni ki porthani lu segnu di la vidda e di l’ipirantzia ki po fà ciambà l’andadda di li cosi. Da lu fondu più buggiosu di lu tzistherru eddu s’arrischia la morthi soia pa abé justhizia e vidda. Dubimmu turralli gratzie». Un ommu ginnirosu Doddore ki li più “cumbattenti” di l’ “avanguardhia indipendentistha” ani umbè di volthi ridicurizaddu.

Torra prisgiuneri puritiggu pa evasioni fischari. Ma assé obiettori fischari, disobidienti fischari, contru a un Isthaddu ki jà candu era Regnu di Sardigna tzi truppiaba fintzamenta lu sangu, è assé patriotu cumpriddu e justhu. Akì la liberazioni da kissu nimiggu itarinu passa da la disobidientzia fischari, akì sinnò è a ricunniscì ki la rapina, imburiggadda a legari, di li dinà di li sardhi, ki no pimmissu fintz’abà lu prugressu di la Sardhigna, è justha e unestha.

L’Isthaddu no à tentu contu di li ciamaddi a assé “umanu” pa Doddore e no à cumpresu ki si si fussia cumpurthaddu cumenti i lu 1983, candu abia cuntzessu l’ “arresti domiciliari” a l’imputaddi di lu funtumaddu “complotto separatista”, Doddore ni saristhia isciddu vintu, ma vibu. Doddore a un giornaristha di La Nuova dizesi in kissu 1983: «È una mossa interigenti akì kistha libarthai [dumiciriari] è pa noi indipendentisthi una ischunfitta. Kisthu Isthaddu abà passa pa Isthaddu brabu e di cori bonu cu’ li dissidenti». Meloni si fesi nob’anni di garera.

Di siguru d’abà la Sardhigna cu’ l’assassiniu di Doddore no abarà a assé più la matessi. Lu tisthimoniu, o si si prifiri l’isthoccu, di Doddore l’abarani a aggiumpà, ke l’intregu, li ki abarani a assé ommini cant’e eddu.

Lu funerari di kisthu fraddeddu e babbu nosthru si so tenti arimani, 9 di triura. Tanta la jenti, tanti l’indipendentisthi ki si so ammintaddi d’eddu a contu accabbaddu. A la tzerimonia v’erani fintzamenta l’indipendentisthi veneti e Mario Borghezio, eurodeputaddu di la Lega ki l’à ammintaddu a lu Parlamentu europeu.

Da dugna loggu è arribiddu lu pesamu pa Salvatore Meloni e l’imprissioni è kissa ki lu tiniani più a contu l’“anzeni” ki no tanti di li nosthri.

Ma li parauri di Doddore: «La libarthai di un poburu [lu sardhu] vari di più di la vidda mea», abarani a assé una fiara sempri atzesa. Abia 74 anni, una vidda cumbattendi. Onori a te Suldhaddu.

 
 
 

© 2017 www.sassari.tv - Tutti i diritti riservati - Cookies Policy - Credits