Emilio Lussu, lu matziddaggiu tradiddori - Sassari.tv
FABIDEMMU IN SASSARESU
Emilio Lussu, lu matziddaggiu tradiddori
Calche kedda adabà, in occasioni di li 70 anni di l'isthatutu ipiziari, la Regioni Autonoma di la Sardhigna à ditzisu, cun delibera n. 9/3 di lu 21.02.2018, di dedicà l'aura di la Giunta a Emilio Lussu.
DI Fabritziu Dettori
 
 
 
Calche kedda adabà, in occasioni di li 70 anni di l’isthatutu ipiziari, la Regioni Autonoma di la Sardhigna à ditzisu, cun delibera n. 9/3 di lu 21.02.2018, di dedicà l’aura di la Giunta a Emilio Lussu, “frigura di riferimentu di l’autonomismu sardhu”. Un passonaggiu, kisthu, bonu pa tutti li parthiddi e pa tutti l’opurthuniddai: eroi pa un umbè di sardisthi e itarianisthi. Ma cument’è pussibiri? Abisumeu propiu pa la puritigga bipurari soia ki, i l’obbiettibi di la “La rivoluzione antifascista”, un librareddu ischrittu i lu 1932, dizia, pa fà un esenpiu, ki lu Cunsigliu regionari dubia assé suvranu in Sardhigna, ma, «Sigumenti l’urdhinamentu di l’Isthaddu è un prubrema natziunari, li «sardisthi» abarani a atzittà cumenti suvrana kissa ki abarà a assé la vuruntai di la Costhituenti Natziunari». 
Lussu dibintesi famaddu candu era jà in kissa gherra funtumadda “manna”. Pa kistha l’Itaria sicuisthresi una ginnirazioni intrea di giobani sardhi e l’attruppesi in kissa ingraugliadda Brigata Sassari (http://www.sassari.tv/leggi.php?id=44).  Ni cribbesini uffitziaimenti 13602. Li “pitzinni” ki erani a lu fronti si fidabani d’eddu, no abiani alternatibi, ma muriani lu matessi. Lussu, lu capitanu Lussu, ki era un interventistha ifiggaddaddu a fabori di kissa gherra itarica, no si fesi sicuisthrà, parthisi vuruntariu!  

«Fazia cun cussentzia la gherra – ischribisi in “Un anno sull’Altipiano” – e la giusthificabu di morari e di puritigga. La cussentzia mea di ommu e di tzittadinu no erani in cunfrittu cu’ li duberi mei di miritari. Pai me la gherra era una netzessiddai mara, terribiri emmu, ma ki punia menti cumenti a una di li tanti netzessiddai, ingrati, ma ki no si poni ischansà, di la vidda. Tandu fazia la gherra e abia lu cumandu di li suldhaddi. La fazia tandu, di morari, dui volthi». Una “virthui” ki li dunesi cuattru midagli: dui di pratta e dui di bronzu, più althri onorifigghi, cumenti la midaglia commemuratiba di “l’unità d’Italia”. Punendi a gunetta lu makini, «Pro defender sa patria italiana, distrutta s’est sa Sardigna intrea». Lussu fazia parthi di kissa makina trittagarri ki isdhobaddaba indibadda li giobani a murì e eddu matessi, cun “cussentzia”, dibintesi un “matziddaggiu” d’ommini. Lu cunfisesi a Camillo Bellieni candu s’attupesini a lu Zebio: «Soggu isthraccu, lu sai, di fà lu matziddaggiu. Fintz’a abà abia fattu l’uffitziari. Abà inveci bisogna di purthà l’ommini a lu massacru kena ischopu».
La groria di kissi midagli appuntaddi a pittorra, erani l’ippicciu inzigliadori di tutti kissi pitzinni sardhi mutiraddi e morthi pa l’intaressi anzeni e di lu kischinnu di li famiriari d’eddi. 
Daboi di la gherra dibintesi deputaddu e v’era ca i lu Parlamentu ischumbattaba la Sardhigna cu’ l’Irlanda ki i lu 1921 jumpesi, daboi di umbè di securi di cumbatti, a l’indipendentzia. In kissi arrasgiunaddi Lussu s’ifutzesi pa pasa tutti e iprikesi, cumenti tistimunieggiani l’“Atti del Parlamento”: «Noi [eddu e tuttu] inniggiendi a la libarthai di l’Irlanda no abemmu vuruddu aguaratzi a kistha. La Sardhigna ki voi abeddi in cabbu di la Brigata Sassari, abbaidda soru a l’autonomia pa la furthuna soia, pa edda matessi, pa la sorthi soia, pa kissu proletariaddu ischuru soiu, pa l’Itaria».
Era antifascistha Emilio Lussu, e la sorthi lu fesi esirià in Frantza pa 14 anni. In kisthu tempu dedikesi poggu impegnu, guasi nudda, a la Sardhigna e candu lu fazia era pa rifutzà lu curdhoni d’imbiriggu cun l’Itaria: «Pa la cultura nosthra, pa la comunantza di l’aspirazioni e di l’intaressi ki tzi leani appari a lu resthu d’Itaria». “Patria”, “Nazioni”, “Paesi”, ki isciani da lu sintiddu, da la bocca e da la penna di Lussu, no erani pa la terra ki l’abia illiaraddu, ma pa l’Itaria: «Noi, antifacisthi itariani abemmu atzaddu altha la bandera di la libarthai e di l’indipendentzia di l’itaria».  
Si cridia ki pudia assé un’ipirantzia pa la liberazioni di la Sardhigna, ma dibintesi subiddu un ciaschu, candu, a la turradda da l’esiriu, li sardhi l’intindisini a la radio: «Abaremmu a vibì dì manni umpari. Noi l’abaremmu a vibì da sardhi, a itariani, da europei…». Da itariani? Da europei? Si priguntesi lu poburu, cument’à suttarineaddu Giuseppe Fiori i la biografia soia. So basthaddi kissi parauri a “battisgiallu” a tradidori e cumprindì ki Lussu no era lu ki s’immagginabani e mancu lu ki funtumaba la “leggenda”. 
Di kisthu “leader”, li sardhi no pudiani più fà finta di nudda, sobratuttu candu dizia ki «Lu cuntzettu nosthru [lu soiu] di kistha autonomia è drentu a lu cuadru mannu di la vidda itariana». Lu PCI pigliesi e impriesi li parauri soi a fabori di l’autonomia: «I lu cuadru di l’uniddai naziunari» appuntu. La Sardhigna era futtidda! 
Ma era “sardista” Lussu, tantu ki, cun faccia di cannau, dizia ki si no era ‘sthaddu pa eddu, la Sardhigna l’Autonomia no l’abaristhia jumpidda. L’Autonomia parò nascisi fallidda a la primma, propiu pa kissi presupposthi di “Nazione fallita” ki eddu dizia, cun cunvintzioni, di la Sardhigna. Cun Lussu, di fattu, l’unica “autonomia” pussibiri era la ki cunniscimmu. Akì l’Itaria «no po ipparì cumenti uniddai natziunari» e ki «Noi sardhi tzi intindimmu itariani e europei». Si kisthu è veru oggi, gratzie a l’“autonomia soia”, era faura manna tandu. 
La Sardhigna pudia cunniscì un’althra isthoria, si eddu, umpari a Bellieni, no abussia arriggiddu, daboi di la sigunda gherra mundiari, l’iviruppu di lu prutzessu puritiggu e riburutziunariu ki s’era ivultheddi, cun li ¾ di lu Parthiddu Sardhu “separatista” e lu poburu “anti cuntinentari”, in cumbatta indipendentistha. Pa tzirchà di miminà lu “separatismu”, ki era tandu un pirigguru avveru pa l’Itaria, Lussu ibainesi indilliaraddu: «In realthai noi no abemmu isthoria. L’isthoria nosthra è kissa di Roma, d’Aragona, ecc.». E cos’è kistha cosa ki: «L’itaria tz’è tradendi e tz’ifrutta? L’Itaria no po ifruttà la Sardhigna, akì noi matessi semmu Itaria, e tandu vuraristhia dì ki noi semmu ifruttendi a noi matessi». 
A lu di IX Congressu, 1948, li militanti, isthraki di kissu “leader”, li tzikirriesini «Lussu a fora!». Si n’andesi, tandu, a fundà lu Partidhu Sardhu d’Atzioni Sotziaristha e, sigumenti dubia assé «Fideri a la comuniddai natziunari itariana, fideri e sintzeru a la nazioni [l’Itaria]», la bandera ki aduttesi pa kisthu parthiddu era lu «tricurori natziunari e repubbricanu». La rasgioni era puru ki «Vurimmu punì a dibanda lu separatismu ki fazi a ridì kena onori e kena sensu». Daboi parò intresi i lu PSI. Era lu disizu di tutta la vidda soia, ma, a la fini, si n’andesi puru da kisthu pa intrà i lu PSIUP.
Lu cori soiu no era sardhu e no era sardistha, era itarianu, e si cumprendi bè candu, e cantu, si emozionesi a esiriu accabbaddu: «Candu faresi a Ventimiglia, mi soggu vuruddu fimmà, a fammi un jiru a visità lu marchaddu di li fiori. Tutti fabiddabani l’itarianu! Mi paria un ipantu, un sonniu! M’era umbè emozionaddu ki aggiummai no vi la fazia a isthà in pedi, e m’è tuccaddu d’arrumbammi a una curunna pa no caggì a terra. L’Itaria!». 

Lu tasthabeddu di kiss’ommu era: «Noi affimmemmu, tandu, di vurè vibì i la comuniddai natziunari itariana e d’assé sempri, cu’ la nazioni itariana, i l’ori di la gioia e di lu durori». Pa kisthi mutibi, impriaddi in foimmi dibessi in tanti occasioni da Lussu, e posthi inogghi in sintesi, lu ridoriu puritiggu soiu è pigliaddu a intregu da la Regioni ki n’à fattu un modellu di “riferimentu”.
Emilio Lussu è ‘sthaddu ischrittori, miritari, puritiggu, parlamentari e ministhru pa dui volthi. Nascisi a Armungia i lu 1890 e murisi a Roma i lu 1975. È ‘sthaddu un brabu itarianu fideri.

 
 
 
 

© 2017 www.sassari.tv - Tutti i diritti riservati - Cookies Policy - Credits