Pruibì «Umbè» a 'schora? È dischriminazioni ratziari! - Sassari.tv
FABIDEMMU IN SASSARESU
Pruibì «Umbè» a 'schora? È dischriminazioni ratziari!
Cantu n'abarà a rimanì di la linga nosthra i lu tempu a vinì? La ripostha la dazini li pitzinni e li criadduri candu jugghendi tra eddi impreani l'itarianu.
DI Fabritziu Dettori
 
 
 
Cantu n’abarà a rimanì di la linga nosthra i lu tempu a vinì?
La ripostha la dazini li pitzinni e li criadduri candu jugghendi tra eddi impreani l’itarianu. A intindinni calchunu ki ipreca in sassaresu tzi pari un fattu eccetzionari e l’ischumbattu anda subiddu a kissa maggiorantzia ki no cunnosci mancu lu lessicu più sempritzi, cumenti: nieddu, impulla, caddrea, ecc.. Dugna mamma e dugna babbu so, ipezia lì più “acculturaddi”, ripunsabiri di la mancadda traimmissioni generatziunari di kistha linga. È veru puru ki la famiria è apprittadda da kissa isthituzioni ki ischadda a kiss’ischurani ki iprecani lu fabeddu nosthru. È diffitziri, tandu, si no v’è natziunarismu in casa, a cuntrasthà kissa mentariddai caddrodda d’arriggì cassisia foimma si prisentia di sardhismu linghisthiggu. Semmu i lu 2018, ma lu cabbu sighi ancora la noimma ministheriari di lu 1955 ki urdhinaba: “ Li masthri no debini fabiddà in diarettu cu’ l’ischurani. Si debi evità ki l’ischurani cunfondiani li modi di dì di lu diarettu cu’ li modi di la linga [itariana]; Si debi, tandu, tzirchà dugna occasioni pa disabitualli da l’idiotismi e da li solecismi”.
Di kisthu frineggiu, unu si n’abiza candu to’ figliora, o to’ figlioru, fazi la ricuidda da ‘schora e ti dizi: «À dittu la masthra ki “umbè” no si dizi!». Ti rendi contu, tandu, ki lu pritzisaddu di l’isthituzioni, piz’appari cun li docenti, è kissu di musthisginà fintzamenta l’ulthimi eremeti di lu sassaresu ki a impodda risisthini. L’illusioni è ki, ifiaddà lu lessicu “regionari”, abbasthia a fà fabiddà l’itarianu isthandard. La realthai è ki, olthri a la sintassi, isisthi fintzamenta la fonorogia sardha (mancumari ki l’ischora  no è un’ischora di dizioni puru) ki tz’alluntana da la linga itarianna innidda (isithi?). E  abisumeu li mastrhi mancu vi ponini afficcu ki kissu umbè, o eia, pa lu più, è un veru e propiu isciobaru, e no soru un automatismu linghisthiggu inconsciu. Biadda Grazia Deledda!

Una dì m’è sutzessu d’assé prisenti i lu mamentu – ma a ca no è capitaddu direttamenti o indirettamenti di vidé o di sabé cose ke kisthi? – ki un’ischurana dizesi: «Oggi c’è umbè di caldo!». Mai l’abussia dittu!  Kissu “umbè” fesi altharia la masthra: «Umbè?! Umbè?! Cosa è questo “umbè”! Ma dove siamo?!».  No vi diggu di lu disaggiu di kissa pitzinna… Ma vi so fintzamenta li ki pa brià o invruntzià, impreani la bozi vischidda in kiza bona: «Non si dice umbè». Una manera, o l’althra, ponini in cabbu una gerarkia di varori diglottigga ki abarà a assintassi i la risuza intellettuari di li pitzinni: una linga superiori e l’althra inferiori. 
Lu sassaresu è pruibiddu di fattu e è ischumbattaddu a lu fabiddà mari, alle parolacce. A dilla cu’ li parauri di Maria Teresa Catte Pinna, l’assibisthu ki li pitzinni abarani di kissa linga, ki è parthi impurthanti di la passona d’eddi, abarà l’effettu di «L’auto disisthima, sensu d’inferioriddai e insicurezia». No è soru una desardhizazioni culturari. L’ischora moderna itariana in Sardhigna è ancora antigga, veccia e curuniaristhigga, akì poni a dibanda e debaroriza la linga materna di li pitzinni sardhi. Abarà a dissi moderna candu no abarà più a agguardhà soru kissi prugetti, umbè pogghi, ki porthani lu sassaresu in crassi cu’ la leggi 26/97 o 482/99, ma candu abarà a assé abertha a lu sassaresu sempri, in tutta la vidda ischurasthigga di li pitzinni. Li docenti dubaristhiani piglià cussentzia e accabbannira cu’ l’impreu di l’ischora “sardha” ke “agentzia di fuimmazioni itariana”. Abisumeu no sani, infatti, ki so sighendi lu ki pruipitaba la duminazioni piemuntesa. Lu puritiggu e giuristha Carlo Baudi di Vesme, amiggu di li Savoia, i li Considerazioni Politiche ed Economiche sulla Sardegna di lu 1848, è erocuenti: «In materia d’intzivilthai di la Sardhigna e d’isthruzioni pubrica, innovazioni propiamenti impurthanti è kissa di pruibì umbè seberamenti in dugn’attu pubbricu tzibiri di trattà li diaretti sardhi, urdhinendi l’impreu unicu di la linga itariana. È netzessariu ki lu diarettu sardhu no andia impriaddu e punì la linga itariana pa tzibirizà kissa nazioni [sarda]». Puru si «È fatzu lu ki in tanti credini, ki la Sardhigna è ipagnora; no è ipagnora, ma no è itariana: è e era da securi puramenti sardha». Ma «La kisthioni manna è ditzisa! La Sardhigna abarà a assè Piemonti, abarà a assé Itaria!».  Cosa dì? Ki kissa è una puritigga ancora attuari è evidenti.  Lu sassaresu abà è guasi di lu tuttu invisibiri, si puru kisthu Isthaddu si piena la bocca di “dimocratzia” e “libarthai”. 
Si figgiuremmu, infatti, “Li programmi Ministhiriari di l’ischora erementari”, tzi dizini ki anda imparadda bè la linga itariana, ma a lu matessi tempu di l’ischurani si «debi abè ripettu di l’eventuari impreu di lu diarettu in funtzioni di l’identiddai culturari di l’ambienti propiu». Lu Ministheriu ancora dizi ki «Lu pitzinnu à un’ipirientzia linghisthigga d’ischumentzu ki lu docenti abarà a punì afficcu in manera attenta e rindissi contu di cumenti purthà l’atzioni didattigga». Lu documentu aggiugni ki lu pitzinnu «Debi di maturà la capatziddai d’ipricà in una linga o in un diarettu». E ki à dirittu a assè amparaddu cun piani pessonarizaddi si si prisentani “dibessiddai”. L’Isthaddu matessi, cun kisthi rasgioni, tzirchendi d’ischumpassà lu ventennio, ni bogga tutti l’ischusi a ca dizi «prima l’italiano» pa no fà ipricà sassaresu a ‘schora e, indirettamenti, a la sotzieddai. 
Cumenti à ischrittu Giovanni Freddi, i Il Bambino e la lingua – psicolinguistica e glottodidattica, «Li programmi so reticenti: da una parthi si prioccupeggiani di no dimonizà lu diarettu; da l’althra, kissi so purthaddi a fallu ciambà da la linga itariana, i la pruipittiba ki kistha, […] dibentia la linga mamma pa tutti». Kissi prugrammi erani di lu 1985, ma li d’abà no ciambani, ma cunfeimmani ki è ripunsabiriddai di tutti li docenti garantì la paddrunantzia di la linga itariana e, a lu matessi tempu, varorizà la linga natiba. L’ischopu, si leggi i l’“Annari di la Pubbrigga Isthruzioni”, è kissu di “fà di l’ischora un loggu di cunfrontu libaru e pruraristhiggu”. 
Si da una parthi l’Isthaddu itarianu è muitzu, da l’althra poni in manu a li docenti l’isthrumenti pa un’ischora ki aggia “ripettu di li diffarentzi di tutti e di l’identiddai di dugnunu”. Kisthu pimmitti a lu pitzinnu d’assé, dizini l’aiperthi, tzittadinu attibu i lu loggu soiu e fóra di la lacana culturari di indì ‘sthazi. Pinsemmu a cantu, da lu 1985 a abà, pudiani fà pa lu sassaresu.  
L’ischurani sardhi ani dirittu a l’esercitziu di li diritti funtumaddi, si li docenti l’abarani a pimmittì, e a la dimucratigga parificazioni linghisthigga cu’ l’itarianu. Aassè pari e no appundaraddi da l’itarianu. E l’appundariu è daddu da la misura di cantu è tuteraddu lu pitzinnu puru candu dizi «umbè» o «eia».  
Pratindì, tandu, di buggà kissu umbè da una locuzioni itariana pa lu susthitutibu molto, tanto, ki abisumeu no so cunsidaraddi boni da lu pitzinnu a ipricà lu ki l’immaginazioni l’è cunsigliendi, è cumenti punì lu tzaibeddu di l’ischuranu in una “gabbia”, o una «Camisgia di fotza a la fantasia soia» cumenti, jà da 1927, megliu ischribia Antonio Gramsci i la “Lettara a Teresina”.
Li docenti ki ani lu tasthabeddu di piglià a la miria li sardhismi, dubaristhiani punì menti a lu ki dizia Tullio De Mauro: «Lu dannu maggiòri ki si po fà a l’itarianu è prisintallu cumenti alternatiba secca a lu diarettu: è un makini iscientifiggu e puritiggu». Ma a dà amparu a l’ischurani e a la linga nosthra v’è puru l’Europa ki i lu Briefing di lu 2016 à isthabiriddu ki “Mancà di ribiria e no ricunniscì li diritti linghisthigghi di li comuniddai regionari e minoritarii è dischriminazioni ratziari e è agguari a la vioratzioni di li diritti umani”.

 
 
 
 

© 2017 www.sassari.tv - Tutti i diritti riservati - Cookies Policy - Credits