La linga nosthra tra la cussentzia di pogghi, l'isciovinismu itaricu e la maraddia - Sassari.tv
FABIDEMMU IN SASSARESU
La linga nosthra tra la cussentzia di pogghi, l'isciovinismu itaricu e la maraddia
Cand'era pitzinnu l'ischora era noimmari di lu tuttu. Li reguri ki tutti atzittabani erani kissi ki sivviani a pisà bè li tzittadini di lu tempu a vinì.
DI Fabritziu Dettori
 
 
 
Cand’era pitzinnu l’ischora era noimmari di lu tuttu. Li reguri ki tutti atzittabani erani kissi ki sivviani a pisà bè li tzittadini di lu tempu a vinì. Tzi so diffarentzi da la di tandu a la d’abà? La “metrica” è la di sempri: Actung Sardinien! Ke li carabineri, li docenti so sempri pronti a impruntà lu reatu e lu reu. A li tempi mei era cussì. E pai me, ki aggiu fattu la primaria, ops, l’erementari a l’innummaru 9 in Canadà, “Via Ogliastra”, cuarthieri di Lu Monti, era una gherra dugna dì. Noi, li pitzinni d’ischora di l’anni 70, kena nisciuna pussibbiriddai di vintzilla kissa gherra, n’erami, pa lu più, ivviriddi di kiss’isthituzioni, assibisthadda ke la longa manus di kiss’Isthaddu ki abiami intesu sempri fabiddà mari. Indifesi, e paghisthu malthratti, abbaiddabami di trabessu ca la rapprisintaba. L’unica vittoria nosthra era a runtzialla. E in tanti ani sighiddu kiss’isthintu. M’ammentu di Giovanninu, un pitzinnu interiggenti ki in matematigga era un geniu e ki sigundu tanti pudia dibintà “calchunu”, ma abia un difettu, più di cantu no l’abiani noi fidari d’ischora: fabiddaba guasi e soru in sassaresu, e no v’era manera di favitzir’intrà in cabbu kiss’itarianu! Noi, no! Noi erami più “tzibiri”, guasi cumenti tzi vuria la masthra. Soru calche paraura in sassaresu dugna tantu, e si sutzidia ki l’ischribiami i lu cuadernu, edda li passaba la “penna magica” ruia, una passadda accumpagnadda da un surrisu, ki noi, pa cumpiazilla, li turrabami, cument’a dì, “À fattu bè, gratzie!”. Muitza trazadora, kissa masthra! In cori nosthru lu sabiami noi cosa vuria dì kissa “magia”. Fazia mari, akì candu ti ni boggani la linga è cumenti ki ti ni siani bugghendi la peddi, dizia Tullio De Mauro. 
I la crassi mea erani premiaddi li pitzinni “inniddi”, kissi brabi in itarianu: dui ischurani figliori di la medio borghesia. M’ammentu ancora l’innommi! 
Lu sassaresu purthaba ischumpigliu, l’itarianu purthaba ischumpigliu! Li pitzinni, ki erami, erani cumbattuddi tra dui codizi linghisthigghi, pobari di noi. Li masthri a li più riddosthi no soru li briabani, ma li puniani in punizioni.  Daziani attaccu cu’ li noti i lu cuadernu, direttanmenti e indirettamenti, a li babbi e a li mammi ki ancora s’attribiani a fabiddà in sassaresu a li figliori. E sutzidia puru ki pa kisthu itarianu li babbi e li mammi si briabani tra eddi, e tutt’e dui cu’ li figliori: no si pudia cuntinuà a fà brutti figuri cu’ li masthri! E pensu a mamma mea ki m’à pisaddu in kistha “bipolariddai”, ma ki mi cuntaba conti in sassaresu pa tinimmi kietu candu fazia l’isthegli. Era un cunfrittu tra lu sassaresu e l’itarianu. Vintzesi a trionfu l’itarianu, pobara mamma mea, pobaru sassaresu! E pensu puru a Giovanninu ki lu ripiraba più di kisthu fabeddu. Giovanninu no accabbesi l’ischora! Dugna dì vinn’era una. Oggi a fóra di la janna, dumani addareddu a la labagna, e li ciamabani la mamma, e v’era puru la cascetta: “Signora mae’, mì che Giovannino ha parlato in sassarese”. 
L’ischora no lu vuria e fesi a manera ki si n’andesi di vuruntai soia. Li masthri no pigliesini da kissu pitzinnu li risuzi e l’interigentza ki abia soru pa lu fattu ki no erani in itarianu. A ischumbattu rimania più pedagogica e glottodidattigga l’ischora di lu primma fascismu di lu 1922 ki no kissa ki tz’ani imparaddu a dì “democratica”. 
Li rasgioni ki si dazia e punia in pratiggu kiss’Isthaddu natziunaristha itarianu erani: 
“ La ribiria di li diffarentzi isthorigghi di l’itariani e dà fatziriddai a l’apprendimentu e a l’iviruppu interettuari di l’ischurani, ischumintzendi da la linga viba d’eddi”, cument’à ischrittu Francesco Casula i la prefazioni di l’edizioni anastatica di l’ “Almanacco per ragazzi del 1924” di Pantaleo Ledda. Un althru  sussidiariu ki dazia amparu a kissa pisaddia, abesumeu lu più impriaddu a Sassari, era lu di Francesco Marielli. In kisthi libri d’ischora, da la di tre a la di tzincu erementari, no soru li pitzinni acciappabani lu sassaresu ischrittu, ma fintzamenta l’isthoria di lu poburu sardhu e kissa ipitzifigga di Sassari, eroi natziunari sardhi, economia, tradizioni, arkeorogia e althru ancora.  Immagginemuzi tandu una masthra, in pedi, cun kissu libru in manu, mancarri cun li ritratti di Mussolini e di lu re Vittorio Emanuele III in aura, dendi imparu di cumenti si dubia ischribì e liggì la linga nosthra, o fabiddendi di Marianu IV e di la figliora Eleonora. Troppu beddu, ma la puritigga fascistha ciambesi i lu 1930 cu’ lu “Testo unico di Stato” ki n’ischuntzaba lu sisthaddu a  l’identiddai “regionari”, fintz’a primma tenti contu. 
I l’anni li comunisti, li sotziaristhi e l’anti fascisthi, li ki tzikirriabani a la libarthai, ani sighiddu ighissa puritigga italo centrica e no ani mai vuruddu in Sardhigna l’apricazioni cumpridda di lu dirittu a l’isthudiu, ki i la terra nosthra è, primma di tuttu, lu dirittu inscindibiri a fabiddà e ischribì la linga materna. L’Isthaddu itarianu, più in pinsamentu a criminarizà li sardhi – cumenti l’ischedatura indischriminadda di l’emigraddi nosthri in Itaria da ’84 a l’anni ’90 –  ki a dalli diritti, à sighiddu, guasi cumenti fussia una vindetta, a nigatzi e a pruibitzi di fabiddà: era la vuruntai di l’itariani. Un’inkiestha Makno, imprentadda da La Nuova Sardegna i lu 1985, ni buggaba a pizu, infatti, ki guasi lu 70% di li “cuntinentari” era cuntrariu a lu biringuismu in Sardhigna, e lu mutibu printzipari era ki, sigundu eddi, lu sardhu no era una linga. Lu ditzisini eddi. Eddi ditzidiani pa noi. E ancora oggi ditzidini e tz’imponini lu “Testo unico”. Tutti li cumbatti pa lu sardhu erani subordhinaddi a lu vuré d’eddi. E è paghissu  ki la leggi, 482, di l’Isthaddu pa lu biringuismu, è arribidda soru i lu 1999. Oggi la cerebrazioni di la “lingua nazionale”, si po ischulthà a li jardhini, in carrera cu’ li pitzinni ki joggani in itarianu, ma, a lu matessi tempu, si po sirià lu sirentziu di lu sassaresu, tandu, lu fallimentu di la sardhiddai. 

Gratzie a Deu la cussentzia linghisthigga di calche docenti libaru, e di calche direttora, abà s’è fendi viba e s’è  ischumintzendi a dà imparu di sassaresu a li pitzinni, puru a li più minoreddi. Un’ipirientzia pusitiba è di rigisthra cun l’ischori di l’infantzia di Via Cottoni e la primaria di Santu Giuseppi di Via E. Costa a Sassari. Kisthi criadduri ani imparaddu umbè di parauri e a ipricalli in costhruzioni frasari, in cantzoni e althru puru. Ani, tandu, interiorizaddu in manera costhruttiba lu fattu ki so di Sassari e ki a kistha tziddai poni parthecipà cun la linga soia. 
La pussibiriddai ki à lu sassaresu di dibintà torra linga di comunicazioni noimmari è manna, akì è manna la potentziariddai di li pitzinni. Lu trabagliu di reintroduzioni i la sotzieddai di kistha linga è cunditziunaddu parò da lu bioddu linghisthiggu ki agattani li criadduri fóra da la lizioni di sassaresu. No abbastha, infatti, dà isthruzioni in crassi si daboi, a casa, acciappani kissa laccana ki no li fazi ipricà lu ki ani imparaddu.  Akì si puru in kiss’ischori si dazi pristhiggiu e uffitziariddai a lu fabeddu nosthru, li mammi e li babbi suffrini ancora di kissa “sindromi da varghogna linghisthigga”, un cumpressu d’inferioriddai purthaddu da la curunizatzioni mentari ischurasthigga itariana, ki no li fazi abè lu curaggiu di fabiddà lu sassaresu a li figliori. S’è arriggidda la traimmissioni ginniratziunari. Semmu in una situazioni umbè grabi. 
So passaddi umbè d’anni da la situazioni ki aggiu dischrittu a l’ischumentzu, ma, di fattu, i la susthantza, nudda è ciambaddu. Manca una  puritigga ad hoc ki pensia a sanà kissa maraddia. E è a kistha ki si debi punì afficcu si vurimmu ki lu ki fabiddemmu oggi di la linga nosthra no sia l’ulthima ischutta di ripiru.

 
 
 
 

© 2017 www.sassari.tv - Tutti i diritti riservati - Cookies Policy - Credits