La tubercorosi a Sassari e la gherra di l' "ultimi" pa dui citti - Sassari.tv
FABIDEMMU IN SASSARESU
La tubercorosi a Sassari e la gherra di l' "ultimi" pa dui citti
V'è un loggu in Sassari indì ommini e femmini ani fattu l'isthoria, la di l'ulthimi, e si mirisciani di no assè immintiggaddi mai.
DI Fabritziu Dettori
 
 
 
V’è un loggu in Sassari indì ommini e femmini ani fattu l’isthoria, la di l’ulthimi, e  si mirisciani di no assé immintiggaddi mai. Eddi, erani li tubercorotici e lu loggu lu Sanatoriu Antonio Conti. Capatzi d’appusità fintza a 290 maraddi, kisth’ipidari era funtumaddu pa assé una “villa”, cumenti la di Ritzeddu i li tempi boni. Aberthu i lu 1955, daboi di calch’annu d’antraccuri tra la Prubintzia di Sassari e l’INPS, era frabiggaddu a nobu da li caseimmi di l’esercitu. Posthu a l’ischumpassadda di la lacana di Sassari, a Serra Secca, è ancora ammintaddu pa li jardhini beddi k’abia, pa li cumuddiddai: terevisioni, cinema, la mitigga veranda, lu passaritzu, longu longu, pa l’ipassiggiaddi. Tuttu in una cabura in mezu a lu verdhi, cumenti à ‘schrittu lu tzirchadori isthoricu Gianfranco Trudda  i lu libru C’era una volta… Il sanatorio “A. Conti”. Li “pazienti”, cumenti fussiani ‘sthaddi a mari, passabani l’ori i l’isdhraia a ripirà aria bona, a arrasgiunà, a juggà a carthi, e althu ancora, propiu cumenti faziani li signori, li turisthi ki in kiss’anni erani ischumintzendi a acciarassi a la Sardhigna. D’isthà inkibi, parò, kissi “turisthi” no abiani vuruddu punitzi pedi mai. La TBC era “Un probrema sempri grabi”, ischribia Mario Berlinguer, onorevuru di lu P.S.I. e presidenti di l’ULT (Unione per la lotta alla tubercolosi), i l’arthicuru “I tubercolotici e la Sardegna” pubbricaddu i La Nuova Sardegna i lu mesi di santuaini di lu 1963.
Kistha maraddia era una disaura manna, akì, si puru no si muria più cument’e i l’anni passaddi, erani ancora pritzisi li causi ki purthabani a kissa morbiriddai, «Sobrattuttu pa li cundizioni di vidda di lu poburu nosthru, pa la miseria, pa li casi maissani e attruppugliaddi, pa lu difettu di li più sempritzi noimmi di l’igeni».
Lu pinsamentu di li ricoveraddi era sempri a la famiria, akì kissi pogghi citti di indenniddai ki pigliabani da l’INPS no abbasthabani a dalli una vidda in grazia di Deu. Erani 300 franki: nudda pa iscitzi da kissa trappura economica e da kissi ciappitti, ki pa eddi era un isthrimmintu a turratzi – causa, kistha puru, di l’abbandonu di lu tzentru isthoriggu di Sassari –. E è interessanti turrà a funtumà la boutade “isthorigga” di lu sardhistha cunsiglieri  comunari Bartolomeo Sotgiu ki ibbarresi, in una poremica di urbanisthigga, ammintadda da Sassari Sera i lu ’63 in un arthicuru di Aldo Mancini: «D’isthoricu i lu tzentru  di Sassari v’è soru la tubercorosi».  Era urgenti, tandu, ischumpassà la leggi di lu 1956 ki riguraba kissu sussidiu.
Lu tubercorotiggu dimissu abia puru dirittu a un’assisthentzia post-sanatoriari, ki tuccaba fintzamenta a li famiriari, pa un annu, a cundizioni, sigundu una leggi di lu 1953, ki no si dimittissi da l’ipidari di vuruntaria soia, ki fazissi, d’obbrigu, li visiti sanitarii e punissi in pratiggu la prischrizioni medigga assignadda. Olthri a kisthu dubia  atzitta, si vi lu daziani, lu trabagliu i li “Cantieri di lavoro” o di fà corsi prufissiunari. La misura di kisthu pritzisaddu era di 700 franki a la dì a l’assisthiddu  e 300 a li famiriari i li primmi sei mesi e di 200 pa l’althri sei. Daboi di un annu accabbaba tuttu pa tutti. Ki kissi franki erani una miseria bastha fà l’ischumbattu propiu cu’ la tessera di l’ULT ki i lu 1963 custhaba “Lire 200”. Lu prubrema più mannu, e più drammattiggu, era pa tutti li ki no erani assiguraddi cu’ l’INPS: «Una categuria di maravaddaddi custhituidda da kissi maraddi ki no pudiani mancu pagassi li contributi di l’assicurazioni». Pa kisthi v’era soru un sussidiu a cariggu di li Cunsortzi prubintziari antitubercorari. Althra disaura erani li criadduri cu’ la tbc ki dubiani assé ricoveraddi a lu Preventoriu di Iglesias. Pa ca isthazia a Sassari era propiu un’accuradda, akì iscitzi a inkiddà a fà visita a li figliori vuria dì, pa li più, andà dugna cuindizi dì.  
Un disegnu di leggi pa dà migliurii a kissu disaggiu economicu era arriggiddu da troppu tempu i il “Cammari” di l’Isthaddu ki no ni buggaba atzora.  A cabidannu di lu 1963 l’ULT ditzidisi d’ischumintzà una seria d’atzioni di prutestha pa aprittà lu gubennu a aprubà kissa prupostha di leggi. Era un testhu di vari gruppi parlamentari ki lu senadori sutziaristha Domenico Macaggi abia assintaddu punendi tutti d’accordhu. Nudda, inveci, era in prebisioni pa li maraddi assisthiddi da li Cunsortzi prubintziari.  In tutta l’Itaria, tandu, s’erani posthi in campu direttamenti li maraddi. A Sassari li trabagliadori tubercorotici si desini cuiddaddu e a santuaini fesini una manifesthazioni interna a lu Sanatoriu. Pa kistha occasioni abiani cumbiddaddu l’autoriddai di la puritigga, ma, sigumenti no era un periodu erettorari, nisciunu accudesi! A assé prisenti era soru “la stampa”, cumenti ischribisi l’Unioni Sardha, li sindacaddi Cgil, Cisl e l’Acli. I l’assimbrea, tenta i la sara cinema, li rapresentanti di li tubercorotici iprikesini parauri risinnaddi: «Kissi dui citti ki tzi so dendi, e kissi dui citti in più ki tz’ani imprumissu, [i la prupostha funtumadda] so un iffreggiu e un’offesa a la digniddai nosthra. No ni vurimmu pieddai, no vurimmu limosina, vurimmu l’esercitziu di li diritti nosthri. Oggi no tzi so li di la puritigga, l’abemmu cumbiddaddi, ma no tzi so junti. Vo dì ki abaremmu andà noi innè eddi!». E cussì fesini. Lu tempu di orghanizassi, e dui keddi addaboi manifesthesini cun un corteo i li carreri di la tziddai fendi cunniscì a tutta la poburazioni kissa situazioni sutziari. Una deregazioni attuppesi lu prefettu Renato Schiavo e, addaboi, lu sindaggu Giovanni Brianda. Kisthu, la dì matessi, mandesi un teregramma a li presidenti di lu Cunsigliu, di lu Senatu, di la Camara di li Deputaddi, pa ipuntuglialli a aprubà kissu disegnu di leggi ki pribidia l’aumentu di l’indenniddai a 800 franki a la dì a ca era ricoveraddu e a 1.400 franki a la dì di trattamentu post-sanatoriari.
E si a Roma li manifesthanti erani ‘sthaddi fintzamenta ischutti da la puritzia, a Sassari un ex orghanizadori, Dettori Benito Antonio, cuntaba ki soru «Calche butreaggiu abbascesi li serrandi, mancu fussiami ‘sthaddi traiggoggi! No soggu si lu faziani pa dazi amparu o si [dizia ridendi] timiani lu cuntaggiu! Isthaziami mari, ma li famirii nosthri no ridisciani a vibì cun kissi pogghi dinà. Calcunu di noi era puru prontu a fà l’iscioparu di la fammi e a no fassi curà.  L’INPS abia arriddiddu, e era sempri arribbendi, dinà umbè e a noi tzi nigaba lu pani!». Tonino Birardi di la Cgil, infatti, dazia la cuifeimma ki a la bozi “gestione tubercolosi” l’INPS vantaba i lu biranciu un attibu di 70 miriardhi.
Li carthelli di li manifestesthanti diziani: “ La tubercolosi non si combatte con trecento lire al giorno”, “ I figli dei tubercolotici hanno fame!”, “Non basta l’assistenza sanitaria, occorre anche quella economica!”, e althri ancora. La leggi si fesi lu mesi fattu, a santandria. Li prutesthi funtzionesini, e a falli erani ‘sthaddi kissi passoni maraddi ki ridiscisini a apritta l’Isthaddu.
Abiani cussì tentu di basi 500 franki (800 erani troppi!) a la dì e 250 franki a la dì pa dugna famiriari a cariggu. L’indenniddai post-sanatoriari era di 1000 franki a la dì pa lu titurari e 500 pa li di la famiria, cun afficcu a kissi cundizioni di lu ’53 funtumaddi. A lu trabagliadori ki i lu mesi di naddari era sottu a cura medica, li tuccabani, “pa li festhi di naddari”, 15.000 franki ki aumintabani di 3000 franki pa dugna famiriari a cariggu. Cun l’aumentu di l’indenniddai aumintesi puru a 300 franki la tessera ULT!
Pa kissi pobari “digraziaddi” assisthiddi da li Consortzi Prubintziari Antitubercurari, kena assigurazioni INPS, la leggi si fesi soru i lu 1967, e a dugna ricoveraddu era riccunnisciddu un assegnu di 250 franki (!).
Abà lu sanatoriu è abbandunaddu, ma in kiss’anni dibintesi un loggu di attibiddai puritica e sindacari e, di fattu, la “setzioni” di l’ULT. Kiss’ipidari à signaddu l’isthoria umana di kissi passoni tenti a li nimizi di la sotzieddai, e è una lasthima ki no sia varorizaddu e tentu contu pa mantininni la mimoria isthorigga e puritigga di la tziddai nosthra di Sassari. 
 
 
 

© 2017 www.sassari.tv - Tutti i diritti riservati - Cookies Policy - Credits