Dimucratzia linghisthigga pa lu sassaresu - Sassari.tv
FABIDEMMU IN SASSARESU
Dimucratzia linghisthigga pa lu sassaresu
Lu sassaresu è una linga, un diarettu sardhu, o itarianu, a sigunda di l'aiperthu linghistha. Indì è la viriddai? La viriddai è i lu cori di ca lu fabedda i la nuimmariddai di dugna dì e di ca no vo fallu murì
DI Fabritziu Dettori
 
 
 

Lu sassaresu è una linga, un diarettu sardhu, o itarianu, a sigunda di l’aiperthu linghistha. Indì è la viriddai? La viriddai è i lu cori di ca lu fabedda i la nuimmariddai di dugna dì e di ca no vo fallu murì. Lu sassaresu è la luzi di Sassari, ki pa umbè di sassaresi vo dì “Patria” e tradizioni. Ma kisth’isthima no ridesci a arriggì e mancu a cuntrasthà l’aprettu linghisthiggu di l’operadori di la linga itariana. Una situazioni da “Genocidio Bianco”, a ipricà li parauri di Sergio Salvi, ki risenti, puru di l’appundaradda di kissi sardofoni ki, cu’ l’ischusa ki lu sassaresu è un “diarettu”, voni fagocitallu.

I l’ischora è, di fattu, pruibiddu (cument’e tzincuant’anni adabà), cu’ l’effettu negatibu ki li babbi e i li mammi no s’attribini a fabiddà in sassaresu a li figliori, propiu “Akì l’ischora no vo”. La famiria è digussì in osthaggiu di kissu filtru “educatibu” ki s’imponi, a dipettu di li leggi, cu’ una mentariddai di duminazioni. In una diglossia ki no li dazi funtzioni di pristiggiu, la linga in kisthioni s’è fendi sempri più deburi. L’indifarentza di l’isthituzioni di tutta la cabura linghisthigga so, daboi, la proba ki kisthi puru voni ki lu sassaresu mogghia avveru.

Ani fattu, e fazini ancora, moda li parauri d’ischibiddu di Enrico Costa ki, i l’obara veneradda soia, Sassari, ischribisi: “Ha tutt’altro che la delicatezza degli accenti tonici! Provatevi a far pronunciare ad un galantuomo le parole [sassaresi], poi vedrete che delicata pronunzia! Un krumiro vi parlerebbe con più dolcezza”. Abé posthu lu marchu di corpus inferiori, a ischubattu di l’itartianu, à purthaddu li sassaresi a siparassinni e a runtziallu. Oggi li semmu ancora ischittendi kissi parauri. Sassari parò “Si n’affutti”, e a lu Costa l’à fattu fintzamenta un monumentu!

La linga sassaresa pa essé assibisthadda e interiorizadda, ke mezu modernu di comunicazioni, debi ischutzurassi di tutti kissi autolesionismi, akì kisthi puru la so cundannendi. La matessi alfabetizazioni ischurasthigga (la viriddai poggh’ischori), ki intrega a la ginniratzioni noba kisthu patrimoniu, dubaristhia aduttà, kena pregiudizi, un sassaresu ki no sia, cumenti dizi lu grottorogu Salvatore Dedola, «Copiato pedissequamente» da l’itarianu. Una linga fotocopia, seiva, no à pruipittibi, e lu risultaddu, infatti, di lu cunsideru di diarettu satelliti di la “lingua nazionale”, lu vidimmu abà, a linga guasi mortha. Abà, pa esenpiu, tzi so passoni ki impreani fintzamenta lu veibu abé cumenti in itarianu, cun la /H/. Ma in tricurori hanno è un veibu e anno è un susthantibu; hai, è un veibu e ai una pripusizioni arthicuradda: la /h/ si poni a manera di no cunfundì li dui omofoni. In sassaresu, li lemmi funtumaddi in itarianu, saristhiani: ani, annu, ai, a li. Akì punì la /h/?

Lu sassaresu pa campà à bisognu di dassi una soggettibiddai propia, ischumintzendi, propiu da l’alfabetu, aggiugnendi li segni “nobi”di la /tz/, di la /k/, e bugghendi la /q/ da kissu “abc” ki tz’ani imparaddu a ‘schora. Tandu, l’affricata /tz/ pa la /z/ greipa, es. Tzintzura e no “Zinzura”, a l’itariana. Cun kisthu pritzisaddu, ki ischansa di ipricalla cu’ la /z/ dotzi, s’abarà puru lu ripettu justhu di lu sonu. L’ocrusiba verari sordha /k/ à lu matessi un doppiu varori: ripettu di lu sonu di li parauri ki no so in pusizioni intervucarica, e di evità lu digramma /ch/.

Kisthi lettari so impurthanti akì dazini lesthrezia e sigurezia i l’aprendimentu ischurasthiggu.

La /tz/ e lu /k/ abarani a cumpurthassi, i la fonorogia intervucarica, a la matessi manera di la semicunsunanti /j/, ki, acciapendisi “a la sora” si leggi cumenti fussia una /g/, esenpiu: janna, s’abarà a liggì gianna, cun la verari /g/, ma si è antitzipadda da l’arthicuru deteiminatibu /la/, la janna, s’abarà a liggì la ianna. La /g/ è “caggiudda” pa efaresi. Accò, tandu, cumenti abarà a indutzissi in pusizioni intervucarica la /tz/ e lu /k/: tzirriora e la zirriora, kerchu e lu gherchu. La /tz/ greipa s’ivoltha in /z/ dotzi e lu /k/ da ocrusiba sordha a sonora.

Kistha esigentzia di grafia è netzessaria puru akì no semmu più i l’ottuzentu ki li sassaresi cunnisciani la dizioni e tutti l’intragni e cuezi di la linga fabiddadda. Oggi a Sassari abemmu li fabiddanti nobi, li pitzinni, e è a eddi ki dubimmu pinsà si vurimmu dalli fatziriddai i l’aprendimentu.

Calche ‘schora s’è “attrintzadda” a dà imparu di lu lessicu di basi, di l’espiraddi apricaddi a l’orthugrafia etimurugica e di li sonorizazioni di li cunsunanti “mutevuri”. Ma è propiu l’alfebetu ki portha curiosiddai e intaressu, akì l’ischurani s’abizani ki lu sassaresu è una linga dibesa da l’itarianu, e si puru vi so soni “pritzisu”, /ch/ e /k/, à un’althra manera d’assé ischrittu. Un sisthema tari aggiudda a riarizà kissa cussentzia linghisthigga fundamintari pa lu fabeddu minoritariu e minorizaddu ke lu nosthru. Di siguru, ighisthu, abarà a dà amparu puru la sintassi.

Lu sassaresu po dibintà torra linga d’impreu nuimmari si li sassaresi abarani a akipì a fabiddallu, e si abarà a abè un riccunnoscimentu puritiggu, tandu ischurasthiggu, e sutziari cumpriddu. Kisthu vo dì a dalli, o a pigliassi, in l’esercitziu di la dimucratzia linghisthigga, la matessi impurthantzia e pussibiriddai ki oggi à l’itarianu.

 
 
 

© 2017 www.sassari.tv - Tutti i diritti riservati - Cookies Policy - Credits