Cronaca di un'isthragu linghisthiggu - Sassari.tv
FABIDEMMU IN SASSARESU
Cronaca di un'isthragu linghisthiggu
In tanti anni ki aggiu daddu imparu di sassaresu aggiu sempri traimmissu a li pitzinni ki la linga ki erani isthudiendi no e' era in cuntrasthu cun l'itarianu...
DI Fabritziu Dettori
 
 
 

In tanti anni ki aggiu daddu imparu di sassaresu aggiu sempri traimmissu a li pitzinni ki la linga ki erani isthudiendi no è era in cuntrasthu cun l’itarianu, ma ki tutt’e dui pudiani attuppassi e dassi amparu pari pari. Una linga in dimocratzia, e sigundu la Custhituzioni itariana e li printzìpi di la libarthai unibessari, no po buggatzi l’althra soru akì à fotza di duminazioni puritigga. Li mutibi so pedagogici e culturari. E si eu vogliu dimucratzia pa lu sassaresu, debu abè ribiria di l’itarianu puru. No si po, infatti, abè un cuntzettu a sensu unicu di la dimucratzia. Di kistha paraura l’ischora s’isciucca la bocca dugna dì, ma cun deteiminazioni e ischibiddu poni lu sassaresu in ‘sthaddu di “ubbidientza”: “Cumanda l’itarianu!”.

Si cunsideremmu ki l’esercitziu di la dimucratzia linghisthigga pa lu sassaresu isisthi soru in calche realthai ischurasthigga, e ki di fattu è pruibiddu in tutti l’althri, fintza indì vi so viriddai di biringuismu famiriari, tzi rindimmu contu di canta ischuria è purthendi lu sciovinismu itarianu. A dilla cu’ li parauri di Sergio Salvi, un “Genocidio Bianco”. E di kisthu doggu la ripunsabiriddai direttamenti a l’ischora akì da umbè di tempu à l’isthrumenti di leggi (n’abaremmu a fabiddà i l’arthicuru ki veni) pa punì in pratiggu lu ripettu pa li pitzinni. Biringuismu vo dì kisthu. No punì afficcu a la pisaddia linghisthigga ki la famiria à daddu a li figliori, è un prubrema ki poni arrischu l’iviruppu pusitibu di la pessonariddai di li pitzinni. L’opposizioni a kissa linga, infatti, po purthalli a l’insigurezia, e a abè un cuntzettu negatibu di la famiria, e di tuttu lu sisthema ki fazi parthi di lu patrimoniu culturari d’eddi. A lu cuntrariu, la varorizazioni di kissu idioma di minorantzia, portha a l’autoisthima, e tandu a abè un cunsideru bonu di tuttu lu ki rapprisenta kissa linga. Pinseddi, tandu, a lu dannu psicorogicu e culturari ki kisth’ischora, di l’ulthima paggiuradda, à fattu ( e è fendi) a li pitzinni.

Pa no parì una infertha kena fundamentu, vi vogliu cuntà di kistha ischora bipolari ki, kena una puritigga linghisthigga, intrega tuttu i li mani di li docenti.

Linardhu, digussì l’abaremmu a ciamà, era un pitzinnu di Sassari ki era i la di tre erementari i lu 2008. Una dì dubià ischribì i lu cuadernu un “discorso diretto”, e sigumenti la rasgioni ki abia isciubaraddu era tra eddu e unu di casa soia, priguntesi a la masthra si pudia ischribillu in sassaresu akì era kissa la linga naturari ki trattabani. La masthra li dizesi subiddu di emmu. A la fini lu compitu è isthaddu varutaddu, cumenti kissi d’itarianu di l’amigghi soi, in modu normari. Kissa femmina cumprindisi ki kissa puru era, umpari a l’itarianu, la linga soia. E pa dalli amparu imparesi lu sassaresu a tutta la crassi. Linardhu no era più a la sora cun kissa linga, e cun kissa masthra cunniscisi l’ipirientzia di l’incrusioni.

Li cosi ciambesini l’annu fattu candu kissa masthra andesi in pinsioni. Li masthri nobi li nigabani di fabiddà e d’ischribì la linga soia puru in manera occasiunari, pena “l’isthratzadda di lu fogliu da lu cuadernu”, akì «L’italiano è la nosthra lingua!». Una viurentzia psicologica grabì cu’ lu tasthabeddu di esercità puderi e cuntrollu di la passona, avvirendi la digniddai e l’identiddai culturari soi. Grazia a Deu cun kissu pitzinnu no vi so ridisciddi, ma canti althri pitzinni ani vissuddu cun timoria e ansia kistha situazioni? La “Caccia ai sardismi”, in parauri d’abà pigliaristhia innommu di mobbing o stalking. Pinseddi ki soggu esageraddu? Tandu punidibi i lu cabbu di kissi pitzinni, di tandu e d’abà, e prigunteddibi di lu fattu ki la jinnirazioni noba no fabedda guasi più lu sassaresu, o sardhu: “La maestra non vuole”, o no vuria…

Linardhu à cumbattuddu tantu pa la linga soia e abà è a l’unibessiddai, ma no li capitesi più un’ipirientzia pusitiba cumenti kissa di la di tre erementari.

 

La kedda k’entra cuntinuemmu cun Gherra a la “Malerba dialettale”!


 

 
 
 

© 2017 www.sassari.tv - Tutti i diritti riservati - Cookies Policy - Credits